Tìm kiếm
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2020
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 05/10/2021 Lượt xem: 89


Trong giai đoạn 2018-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là Ban Quản lý) đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý trong thời gian tới.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong giai đoạn 2018 - 2020, phong trào thi đua yêu nước của Ban Quản lý đã được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức; các phong trào thi đua đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung, nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua các phòng trào thi đua, đã đạt được kết quả như sau:

1. Kết quả các phong trào thi đua của Ban Quản lý giai đoạn 2018-2020

- 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

- 01 cá nhân đạt gương điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2015-2020.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất cho 03 cá nhân và 01 tập thể đã có thành tích trong công tác triển khai các dự án Khu công nghệ cao, Khu phụ trợ Khu công nghệ cao, Khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ thông tin tập trung.  

- Bằng Khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2020.

- 02 Bằng khen của Bộ kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý (Năm 2018, 2019).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

- 01 Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý (Năm 2020).

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng và công tác triển khai nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cho 8 cá nhân và 03 tập thể.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất công tác triển khai nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cho 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020 cho 01 tập thể

- Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020 cho 02 cá nhân

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019, 2020 cho 02 tập thể

- Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” cho 03 cá nhân.

- Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”

- Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” 

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Ban Quản lý trong thời gian tới

Một là, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, cần đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời trong tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bốn là, tăng cường và đổi mới hoạt động truyền thông về gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua và kết quả thực hiện; bố trí thời lượng phù hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc triển khai các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị. 

Sáu là, tiến hành sơ kết, tổng kết qua mỗi phong trào thi đua, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời khắc phục; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, đại diện Phó Trưởng Ban Trần Văn Biên lên nhận Bằng khen ngày 15/01/2021 (góc ngoài cùng bên phải)

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể, cá nhân Ban Quản lý có thành tích xuất sắc năm 2020

Trưởng Ban Phạm Trường Sơn trao Giấy khen điển hình tiên tiến cho 02 tập thể của Ban Quản lý giai đoạn 2015-2020

Điển hình tiên tiến cấp thành phố của Ban Quản lý giai đoạn 2015-2020 

Đ/c Hồ Kỳ Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố trao Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch dự án 03 Khu công nghiệp mới (KCN Hòa Cầm - Giai đoạn 2, KCN Hòa Ninh, KCN Hòa Nhơn) – Nguyên Phó Trưởng Ban Lê Hoàng Đức đại diện Ban Quản lý nhận Bằng khen cá nhân và tập thể của Ban Quản lý (12/02/2020) (đứng thứ hai từ góc bên trái đi vào)

Phạm Thị Minh Hiền - Văn phòng  
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập