Tìm kiếm
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 15/11/2021 Lượt xem: 64

Ngày 28/10/2021, Sở Nội vụ khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố.


Do tình hình dịch bệnh, lớp tập huấn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến (trên nền tảng microsoft Teams). Tại buổi tập huấn Ban tổ chức lớp - Ban Thi đua Khen thưởng thành phố đã truyền đạt, hướng dẫn những nội dung nghiệp vụ thi đua khen thưởng hiện hành của Nhà nước về: việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị, địa phương; việc xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND thành phố (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được) ; việc xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước (khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; về hoạt động của khối, cụm thi đua; về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng ở các đơn vị, địa phương; những vướng mắc và một số điểm cần lưu ý trong công tác thi đua, khen thưởng: 
 
- Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Hội đồng): Thực hiện theo nguyên tắc: Cấp nào có tổ chức xét tặng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì cấp đó thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
 
- Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng: Thực hiện theo nguyên tắc là cấp nào có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì cấp đó ban hành Quy chế. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc không có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (chỉ đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp xét tặng), không nhất thiết ban hành Quy chế mà thực hiện theo Quy chế của đơn vị quản lý trực tiếp.
 
- Về cơ cấu thành viên Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng (thủ trưởng đơn vị, địa phương); Phó Chủ tịch Hội đồng (Đại diện lãnh đạo cấp ủy hoặc Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương hoặc Chủ tịch Công đoàn của đơn vị, địa phương); Các Ủy viên: Phó Thủ trưởng đơn vị, địa phương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương (nếu không là Phó Chủ tịch Hội đồng); Chủ tịch Công đoàn của đơn vị, địa phương (nếu không là Phó Chủ tịch Hội đồng); Bí thư Đoàn TNCS HCM của đơn vị, địa phương (nếu có); đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc (số lượng, thành phần do Thủ trưởng đơn vị quyết định); Ủy viên Thường trực Hội đồng (Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Hành chính - Tổng hợp hoặc Phòng Tổ chức Cán bộ của đơn vị hoặc Phòng Nội vụ quận, huyện.
 
- Về chế độ hội họp của Hội đồng: 
 
+ Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng. Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị hoặc ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Chủ tịch Hội đồng thực hiện bỏ phiếu như các thành viên khác.
 
+ Cơ quan thường trực Hội đồng xin ý kiến các thành viên vắng mặt bằng văn bản, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng; hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.
 
+ Những trường hợp đặc biệt, do yêu cầu về mặt thời gian và tính chất công việc, không triệu tập được phiên họp toàn thể Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng gửi văn bản xin ý kiến từng thành viên Hội đồng và tổng hợp ý kiến, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.
 
+ Về tỷ lệ phiếu kín hoặc biểu quyết của thành viên Hội đồng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Khi xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị, địa phương phải họp và bỏ phiếu kín; tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản); Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn lại, tùy theo từng đơn vị, địa phương quy định, nhưng ít nhất phải được 2/3 số thành viên Hội đồng (hoặc làm tròn từ 65% tổng số thành viên Hội đồng trở lên) biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín thống nhất.
 
+ Không phải danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào cũng đều lấy ý kiến thành viên Hội đồng. Tùy theo đặc điểm của từng đơn vị, địa phương mình, các đơn vị, địa phương có thể lựa chọn loại hình khen thưởng cần lấy ý kiến thành viên Hội đồng. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đề xuất chỉ lấy ý kiến đối với loại hình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khen thưởng cấp thành phố, cấp bộ, ban, ngành và khen thưởng cấp Nhà nước. Đối với các loại hình khen thưởng khác, chỉ lấy ý kiến thành viên Hội đồng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 
+ Khuyến khích các đơn vị, địa phương áp dụng công nghệ thông tin trong việc gửi và nhận kết quả từ thành viên Hội đồng nhằm tiết kiệm thời gian, giấy tờ.
 
- Về việc xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Thực hiện theo nguyên tắc xét cá nhân trước, tập thể sau; xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau; xét tập thể nhỏ trước, tập thể lớn sau.
 
  
 
Thứ tự xét như sau:
 
1. Xét cá nhân:
 
- Xét danh hiệu thi đua:
 
(1) Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến
 
(2) Chiến sĩ thi đua cơ sở
 
(3) Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố trung ương
 
(4) Chiến sĩ thi đua toàn quốc
 
- Xét hình thức khen thưởng:
 
(5) Giấy khen
 
(6) Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trung ương
 
(7) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
(8) Huân chương các hạng
 
(9) Danh hiệu vinh dự Nhà nước
 
2. Xét tập thể:
 
- Xét danh hiệu thi đua:
 
(10) Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến
 
(11) Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng
 
(12) Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trung ương
 
(13) Cờ thi đua Chính phủ
 
- Xét hình thức khen thưởng:
 
(14) Giấy khen
 
(15) Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trung ương
 
(16) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 
(17) Huân chương các hạng
 
(18) Danh hiệu vinh dự Nhà nước.
 
Đồng thời, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng  nắm bắt thông tin thực hiện hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu trong công tác thi đua, khen thưởng; ứng dụng phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng để theo dõi danh sách các thủ tục thi đua, khen thưởng đã được thiết lập sẵn, để kiểm tra, cập nhật thông tin đề nghị khen thưởng từ các đơn vị thuộc, trực thuộc lập và đề nghị khen thưởng của đơn vị, địa phương.
 
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho công chức, viên chức phụ trách thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao hiệu quả, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các đơn vị, địa phương đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của thành phố trong thời gian tới./.
 
Mai Thị Hà An
VĂN PHÒNG
 
 

TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Công Tiến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập