Tìm kiếm
Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 11/09/2017 Lượt xem: 2590


I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 16/10/2003, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Trong đó xác định:
Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước”. Đồng thời, xác định phương hướng phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 là chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, xây dựng trung tâm công nghệ cao.
Ngày 13/8/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 148/2004/QĐ-TTg về Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong đó, Đà Nẵng được xác định là thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Triển khai thực hiện các chủ trương nói trên, Chính phủ đã tập trung nguồn lực đầu tư cho Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Nhiều dự án lớn về kết cấu hạ tầng đã và đang được triển khai như: Hầm đường bộ Hải Vân; đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam); Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi); Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định); nâng cấp và mở rộng Sân bay quốc tế Đà Nẵng…
Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX xác định 5 hướng đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong giai đoạn 2010-2015: “Một là, phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại; Hai là, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin; Ba là, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực thi các chính sách xã hội giàu tính nhân văn; Năm là, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Nhằm thực hiện chủ trương xây dựng Khu công nghệ cao, ngày 18/12/2009, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 9448/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1979/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Như vậy, sau hai Khu công nghệ cao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Khu công nghệ cao thứ ba của cả nước được thành lập. Trong tương lai, Khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học – kỹ thuật của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung.
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
 
II. NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
(Theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng)

1. Xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển hằng năm, 05 năm và dài hạn đối với khu công nghệ cao; kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách hằng năm; cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ cao; ưu đãi đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý; các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tiếp nhận viện trợ đầu tư phát triển khu công nghệ cao; mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong khu công nghệ cao; các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác về khu công nghệ cao.

2. Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong khu công nghệ cao. Quy định và hướng dẫn thi hành các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ, các nguyên tắc, quy tắc làm việc của Ban Quản lý.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Là chủ đầu tư các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao quản lý. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn vốn đầu tư vào khu công nghệ cao.

4. Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch

5. Quản lý, sử dụng đất đai

6. Quản lý đầu tư, xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng

7. Quản lý các dự án đầu tư

8. Quản lý các hoạt động khác: Quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; quản lý lao động, cư trú và an ninh trật tự; hợp tác, đầu tư với nước ngoài,đầu tư mạo hiểm và thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao; quản lý nội bộ; thanh tra, kiểm tra

9. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý và hoạt động của khu công nghệ cao.

10. Các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao theo quy định của pháp luật.

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

Tính đến nay, Ban Quản lý KCNC Đà Nẵng gồm có:
- Lãnh đạo Ban: 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban
- Văn phòng và 5 Ban nghiệp vụ
- 1 đơn vị thực thuộc 
1. LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO

Ông HỒ KỲ MINH:

- PHÓ CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

  - Email:  minhhk1@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3695908
- Fax:  0236 3566705
   
   
   
   

PHÓ TRƯỞNG BAN: Ông ĐOÀN NGỌC HÙNG ANH

- Email:  anhdnh@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566701
- Fax:  0236 3566705
   
   
   
   

PHÓ TRƯỞNG BAN: Ông PHẠM TRƯỜNG SƠN

- Email:  sonpt@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566700
- Fax:  0236 3566705
   
   
   
   

2. KHỐI HÀNH CHÍNH

VĂN PHÒNG
- Cán bộ phụ trách:  Ông Trần Quốc Cường 
- Chức vụ:   Chánh Văn phòng
- Email:  cuongtq1@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566704
- Fax:  0236 3566705
   
   
Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý KCNC về các lĩnh vực: tổ chức, nhân sự, lao động; tổng hợp; văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Ban Quản lý KCNC.
 
BAN KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
- Cán bộ phụ trách:  Ông Nguyễn Xuân Đại
- Chức vụ:   Trưởng ban
- Email:  dainx1@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566702
- Fax:  0236 3566705
   
   
Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý KCNC về các lĩnh vực: Kế hoạch tổng hợp; quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển, bao gồm cả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn tài trợ khác; đấu thầu; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý doanh nghiệp và lao động; an ninh cư trú; nghiên cứu phát triển, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao tại KCNC.
 
BAN KẾ TOÁN  - TÀI CHÍNH
  - Cán bộ phụ trách:  ...
- Chức vụ:   Trưởng ban
- Email:  ...@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566709
- Fax:  0236 3566705
     
     
Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý KCNC về các lĩnh vực: Tài chính, kế toán, thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng cơ sở hạ tầng do ngân sách nhà nước đầu tư; tài vụ cơ quan; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
BAN HỖ TRỢ VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
- Cán bộ phụ trách:  Ông Bùi Văn Doành 
- Chức vụ:   Trưởng ban
- Email:  doanhbv1@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566703
- Fax:  0236 3566705
     
     
Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý KCNC về các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư; đối ngoại, hợp tác quốc tế.
 
BAN QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
  - Cán bộ phụ trách:   Vương Thanh Nga 
- Chức vụ:   Trưởng ban
- Email:  ngavt1@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566706
- Fax:  0236 3566705
     
     
Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý KCNC về các lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, môi trường và đất đai.
 
BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ƯƠM TẠO
- Cán bộ phụ trách:  Ông Võ Văn Chi 
- Chức vụ:   Phó Trưởng ban
- Email:  chivv@danang.gov.vn
- Số điện thoại:  0236 3566707
- Fax:  0236 3566705
     
     
IV. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
 
1. Tổ chức Đảng
- Đảng bộ Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các Khu công nghiệp Đà Nẵng.
- Đảng bộ Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng có 30 đảng viên, với 02 Chi bộ trực thuộc:
+ Chị bộ cơ quan Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng có 14 đảng viên.
+ Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng có 16 đảng viên. 
 
2. Tổ chức đoàn thể
- Tổ chức Công đoàn: Có 02 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp Đà Nẵng:
+ Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
+ Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng.
- Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Quản lý Khu công nghệ cao, được thành lập vào tháng 6 năm 2012, trực thuộc Đoàn các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập