Tìm kiếm
Các phòng ban
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 10/05/2019 Lượt xem: 6186

I. VĂN PHÒNG

Tel: 0236 3830017 Fax: 0236 3830015 email: dhpiza@danang.gov.vn
Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3881888, nhánh 830

1. Tham mưu, quản lý về công tác tổ chức, cán bộ.

2. Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Ban Quản lý.

3. Tham mưu công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Tham mưu, dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Quản lý; hướng dẫn, giám sát kế toán tài chính các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

5. Tham mưu, tổ chức, theo dõi phong trào thi đua – khen thưởng Ban Quản lý, doanh nghiệp KCN.

6. Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý.

7. Điều hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

8. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan

9. Rà soát văn bản đi trước khi trình Lãnh đạo Ban ký.

10. Tham mưu quản lý, điều hành hệ thống mạng LAN, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trang thông tin điện tử của Ban Quản lý, các công tác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin;

11. Theo dõi công tác xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 Ban Quản lý.

12. Triển khai, theo dõi công tác dân chủ cơ sở, cơ quan văn hóa và các công tác về nề nếp làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức.

13. Chủ trì tham mưu tổ chức các cuộc họp giao ban với các doanh nghiệp trong KCN; giao ban định kỳ của Ban Quản lý.

14. Tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo giao ban và thông báo kết luận giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Ban.

15. Thực hiện công tác công tác lễ tân, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động lễ hội của Ban Quản lý, các cấp phát động.

16. Quản lý điều hành các phương tiện, đầu mối quản lý tài sản trang thiết bị của cơ quan.

17. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

II. PHÒNG QUẢN LÝ, XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

1. Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC và các KCN về các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư; quản lý dự án đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư; đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

2. Nhiệm vụ

a) Công tác xúc tiến đầu tư

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm, 05 năm và dài hạn của Khu CNC và các KCN; 

- Tổ chức đón tiếp các nhà đầu tư và các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu CNC và các KCN; 

- Chủ trì tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, sự kiện về xúc tiến đầu tư; đề xuất tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; tổ chức tuyên truyền, quảng bá thông tin, hình ảnh Khu CNC và các KCN

- Thiết kế các công cụ, biên soạn và quản lý các tài liệu xúc tiến đầu tư phục vụ công tác xúc tiến đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng nghiên cứu triển khai các công cụ, phần mềm trên máy tính và môi trường Internet để nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ và xúc tiến đầu tư;

- Quản trị và thực hiện các báo cáo tình hình hoạt động đối với Website Khu CNC phiên bản tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn; thực hiện nhiệm vụ Thư ký Ban biên tập Website. 

b) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Chủ trì tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

c) Công tác quản lý các dự án đầu tư 

- Tham mưu xây dựng, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu CNC và các KCN trong lĩnh vực đầu tư;

- Chủ trì tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh đối với dự án đầu tư sau cấp phép đầu tư;

- Tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư; 

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện dự án đầu tư.

d) Công tác hỗ trợ nhà đầu tư

- Hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu thông tin, khảo sát môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng và Khu CNC và các KCN;

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn cho nhà đầu tư các quy định về pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư vào Khu CNC và các KCN;

- Đầu mối liên lạc với các sở, ban, ngành liên quan trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư vào Khu CNC và các KCN.

đ) Đối ngoại, hợp tác quốc tế

- Tham mưu thiết lập, duy trì triển khai các hoạt động hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực đầu tư; 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban ký kết các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý Khu CNC và các KCN với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước về các lĩnh vực đầu tư;

- Tham mưu thực hiện công tác đối ngoại nhân dân theo Chương trình, Kế hoạch của thành phố. 

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện.

III. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG

1. Tham mưu và trình cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN.

2. Tiếp nhận báo cáo thống kê, tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án trong KCN.

3. Hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng dự án, tài sản; tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể doanh nghiệp trong KCN; các thủ tục thanh lý tài sản, máy móc thiết bị.

4. Hướng dẫn, theo dõi và tiếp nhận đăng ký khung giá đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.

5. Theo dõi, đôn đốc Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng và xử lý các kiến nghị liên quan đến thu nộp tiền sử dụng đất và phí sử dụng hạ tầng tại KCN do thành phố đầu tư.

6. Quản lý các hoạt động dịch vụ trong các KCN.

7. Tham mưu và trình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCN.

8. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp định kỳ, báo cáo đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (lao động, tiền lương, thu nhập của người lao động; doanh thu, giá trị hàng xuất nhập khẩu, vốn đăng ký đầu tư, vốn thực hiện, vốn vay ròng, sản lượng công nghiệp, thuế và các khoản nộp ngân sách, lợi nhuận…) 

9. Báo cáo tổng hợp định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội tại khu công nghệ cao và các KCN.

10. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ huy thống nhất thành phố.

11. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

IV. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

1. Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý Khu CNC và các KCN về các lĩnh vực: Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng công trình, Đấu nối hạ tầng kỹ thuật và Đất đai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lý Quy hoạch, Kiến trúc, Đấu nối hạ tầng kỹ thuật

- Tham mưu, đề xuất về việc tổ chức lập, thẩm định các loại quy hoạch của Khu CNC và các KCN theo quy định;

- Có ý kiến chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng tại Khu CNC và các KCN;

- Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong Khu CNC và các KCN thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng;

- Tham mưu, tham gia ý kiến về việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, thông tin liên lạc … trong và lân cận ngoài địa giới Khu CNC và các KCN do các doanh nghiệp chuyên ngành thực hiện để phù hợp với quy hoạch chung của khu vực;

- Quản lý, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, đấu nối hạ tầng kỹ thuật của Khu CNC và các KCN đã được phê duyệt;

- Tham mưu việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, HTKT trong Khu CNC và các KCN.

b) Công tác quản lý Xây dựng công trình

- Có ý kiến chấp thuận đối với thiết kế cơ sở các dự án đầu tư tại Khu CNC và các KCN trên cơ sở quy hoạch chung và quy định của pháp luật.

- Cấp Thỏa thuận thiết kế tổng mặt bằng và giải pháp kiến trúc hạng mục công trình theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt; Tổ chức kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình xây dựng của các dự án trong Khu CNC (nếu có) và các KCN

- Thẩm định, phê duyệt các dự án sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật trong Khu CNC và các KCN; 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Phối hợp với Sở Xây dựng, sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng đối với công trình trong phạm vi Khu CNC và các KCN;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ đối với công trình cấp III, cấp IV không phân biệt nguồn vốn trong phạm vi Khu CNC và các KCN trừ các công trình xây dựng đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu;

- Theo dõi quá trình triển khai các công trình xây dựng trong phạm vi Khu CNC và các KCN, kịp thời kiến nghị xử lý đối với các vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện bảo trì các công trình HTKT và công trình xây dựng; đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác đối với công trình xây dựng trong phạm vi Khu CNC và các KCN;

- Hướng dẫn chủ đầu tư các dự án báo cáo sự cố cho các cơ quan quản lý chuyên ngành khi nhận được thông tin sự cố và chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết sự cố; chủ trì giải quyết sự cố cấp III đối với công trình không phân biệt nguồn vốn trong phạm vi Khu CNC và các KCN.

c) Công tác quản lý Đất đai

- Tham mưu lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu CNC và các KCN theo quy định; 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giới thiệu địa điểm thực hiện các dự án; tham mưu quyết định giao đất, cho thuê đất, gia hạn quyền sử dụng đất và đăng ký biến động quyền sử dụng đất của các dự án tại Khu CNC và các KCN;

- Tổ chức thực hiện việc cắm mốc, bàn giao mặt bằng sau khi có Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định cho thuê đất, giao đất; 

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chế độ, quy định về quản lý, sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp, vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại Khu CNC và các KCN;

- Chủ trì tham mưu lập Hợp đồng thuê đất

- Quản lý, theo dõi việc cho thuê đất theo quy định.

d) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của các bộ, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng và cơ quan có thẩm quyền trong Khu CNC và các KCN

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của KCN, các khu chức năng trong Khu CNC, nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch.

- Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong KCN, khu chức năng trong Khu CNC Đà Nẵng thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình.

- Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình của sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong các Khu CNC và các KCN.

đ) Theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong Khu CNC và các KCN.

e) Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

V. PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ƯƠM TẠO

 1. Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; Phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các khu kinh tế, KCN

2. Định kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của khu kinh tế, KCN gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Công khai thông tin về bảo vệ môi trường KCN; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN.

4. Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi KCN, ảnh hưởng đến hoạt động trong KCN.

5. Phối hợp kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN.

6. Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trong KCN theo ủy quyền của UBND  thành phố.

7. Tổ chức đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện đăng ký trong KCN theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc của UBND nhân dân cấp quận.

8. Tổ chức thẩm định và trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong KCN theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

9. Tổ chức kiểm tra và trình Lãnh đạo Ban xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với dự án đầu tư trong KCN theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

10. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao./.


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Giới thiệu doanh nghiệp Giới thiệu doanh nghiệp

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 8 6 3 2
Đăng nhập